وای از این جماعت مرده پرست


تا هست بگویند این همان است همان باده پرست


تا مرد بگیرند بر سر دست


این همان بود همان عاشق مست